O nas

Uchylkredyt.pl dzięki nam wygrasz ze swoim bankiem, odzyskasz pieniądze jak również przestaniesz spłacać kredyt. Przyjmujemy sprawy dotyczące kredytów frankowych i nie tylko. Bezpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy. Co ważne, pomagamy klientom z całej Polski!

Polub nas!

Ostatnie artykuły

Schemat postępowania przeciwko bankowi
Unieważnienie klauzul niedozwolonych, a unieważnienie całej umowy
Przedawnienie rat kredytu
Klauzule indeksacyjne

Unieważnienie klauzul niedozwolonych, a unieważnienie całej umowy

Image module

Z uwagi na zastosowanie w umowie kredytu klauzul niedozwolonych może dojść do unieważnienia tych klauzul, jak i do unieważnienia całej umowy kredytu.

Unieważnienie całej umowy jest możliwe zazwyczaj w przypadku umów zawieranych przed 24 stycznia 2009 roku, tj. przed dniem wejścia w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23 października 2008 r. W umowach kredytów frankowych nieważnością dotknięte są przede wszystkim tzw. Klauzule indeksacyjne, na podstawie, których bank dokonywał denominowania kwoty udzielonego kredytu, po jego wykorzystaniu, a następnie ponownemu przeliczaniu każdej raty kredytu z franków szwajcarskich na walutę polską. Istotą umowy kredytu indeksowanego jest, zatem przekształcenie w momencie wypłaty pierwotnego obowiązku spłaty kwoty kredytu w złotych (wynikającego z faktu udzielenia kredytu w tej walucie) w obowiązek spłaty równowartości kwoty kredytu w walucie obcej, a kurs waluty obcej wyznaczany jest według wewnętrznych tabel banków.

Zatem mając na uwadze taką konstrukcję klauzul indeksacyjnych uznać należy, iż stanowią one postanowienia umowne określające główne świadczenia stron w rozumieniu art. 385 1 kodeksu cywilnego oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy 93/13. W takiej sytuacji przy uznaniu klauzul indeksacyjnych za niedozwolone uznaje się je za bezwzględnie nieważne, a umowę funkcjonuje dalej z ich pominięciem. Jednakże ich pominięcie uniemożliwia dokonania indeksacji kwoty zadłużenia w walucie obcej, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości ustalenia zarówno wysokości rat spłaty jak i wysokości oprocentowania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

W przypadku, jeżeli umowa między przedsiębiorcą, a konsumentem po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych nie może dalej obowiązywać, nie możliwe jest też zastosowanie przez sąd krajowy, przepisu prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, zastępującego klauzulę niedozwoloną, umowa ulega unieważnieniu w całości. Jedynym przepisem dyspozytywnym funkcjonującym na gruncie prawa polskiego jest przepis Art. 358. § 1. Kodeksu cywilnego i stanowi on, że Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba, że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Zgodnie natomiast z § 2. Tego przepisu Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba, że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana. Jednakże przepis tenwprowadzony został nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23 października 2008 roku , która weszła w życie z dniem 24 stycznia 2009 roku. Oznacza to, zatem, iż nie może on być zastosowany do umów zawieranych przed wejściem w życie nowelizacji.

W konsekwencji przed wejściem w życie wymienionej wyżej nowelizacji na gruncie polskiego prawa nie funkcjonował przepis, który mógłby być zastosowany w miejsce klauzuli indeksacyjnej, a co za tym idzie umowa pozbawiona klauzuli niedozwolonej (klauzuli indeksacyjnej) nie może być wykonana. Nie ma, bowiem  możliwości prawidłowego wykonania umowy kredytu indeksowanego bez określenia zasad ustalania kursu waluty, na podstawie, którego nastąpi przeliczenie kwoty zobowiązania.  Zatem umowę taką uznać należy za niezawartą. Zgodnie z dyspozycją art. 410 § 2. Kodeksu cywilnego świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo, jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo, jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. W praktyce oznacza to, że w przypadku unieważnienia całej umowy strony winny zwrócić sobie to, co otrzymały, zatem kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę przyznanego kredytu wyrażoną w walucie polskiej pomniejszoną o raty dotychczas wpłacone, przy czym zarówno raty odsetkowe, kapitałowe oraz kwoty wynikające z kursów walut przeznaczane są w całości na spłatę kapitału.

W przypadku unieważnienia jedynie postanowień umowy zawierającej niedozwolone postanowienia indeksacyjne. Jeżelipostanowienie zawarte w umowie dotyczące indeksacji kredytu zostanie uznane za bezskuteczne, oznacza to, że kredyt wzięty indeksowany do franka szwajcarskiego należy traktować jakby był wzięty w walucie polskiej. Oprocentowanie jednak pozostaje takie jak w umowie, a więc oparte o stawkę LIBOR . Zatem Kredyt zmieni się w kredyt złotówkowy, ale z niskim oprocentowaniem kredytów walutowych LIBOR. Ponadto w takim przypadku nie tylko kredytobiorca uzyska zwrot nadpłaconych już rat, ale również  raty należne w przyszłości również muszą zostać obniżone poprzez ustalenie ich wysokości o stawkę LIBOR, jednak przy jednoczesnym uznaniu kredytu za zobowiązanie zaciągnięte w walucie polskiej.