O nas

Uchylkredyt.pl dzięki nam wygrasz ze swoim bankiem, odzyskasz pieniądze jak również przestaniesz spłacać kredyt. Przyjmujemy sprawy dotyczące kredytów frankowych i nie tylko. Bezpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy. Co ważne, pomagamy klientom z całej Polski!

Polub nas!

Ostatnie artykuły

Schemat postępowania przeciwko bankowi
Unieważnienie klauzul niedozwolonych, a unieważnienie całej umowy
Przedawnienie rat kredytu
Klauzule indeksacyjne

Przedawnienie rat kredytu

Image module

Przedawnienie rat kredytu

Od roku 2005 kredytów we frankach zaczęło lawinowo przybywać. Jednakże największa grupa kredytobiorców, którzy posiadajątzw. kredyty walutowe (tzn. kredyty indeksowane lub kredyty denominowane) zawierała umowy kredytowe w latach 2007-2008. Zgodnie art. 118 Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia roszczeńtego rodzaju wynosi 10 lat. Nie oznacza to jednak, że po upływie 10 lat od daty zawarcia umowy kredytobiorca nie będzie mógł dochodzić od banku roszczeńzwiązanych z abuzywnościąklauzul indeksacyjnych. Przedawnieniu ulegną jednak roszczenia kredytobiorcy, od zapłaty których upłynęło 10 lat. Oznacza to zatem,że każda z rat przedawnia sięodrębnie po 10 latach od daty jej uiszczenia.  Nie oznacza to jednak, iż kredytobiorcy którzy zawarli umowy indeksowanie we frankach szwajcarskich nie będąmogli żądaćunieważnienia umowy kredytowej z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia po upływie 10 lat od daty jej zawarcia. Wynika to z faktu iż zgodnie z obowiązującymi przepisami roszczenia niemajątkowe nie ulegają przedawnieniu, a takim roszczeniem bez wątpienia jest roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy bądź jej niektórych postanowień z uwagi na wprowadzone do niej niedozwolonych postanowieńw postaci klauzul indeksacyjnych. Podsumowując, którzy zawarli umowy kredytowe indeksowane we frankach szwajcarskich ciągle mogą dochodzić nadpłaconych rat , co do których nie upłynęło 10 lat od dnia przekazania ich na rzecz Banku. Muszą się liczyć jednak z tym, że  co do rat zapłaconych ponad 10 lat temu nie będą mogli domagać zwrotu nadpłaty.

Bieg przedawnienia może jednak ulec przerwaniu. W celu przerwania biegu przedawnienia roszczeń każdy z kredytobiorców może m.in. wystąpić na drogę tzw. zawezwania do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania przed sądem, w którym jedna ze stron wzywa drugądo zawarcia ugody, dotyczącej roszczenia. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie jest kosztownym sposobem przerwania przedawnienia, opłata od takiego wniosku wynosi 300 złotych. Innym sposobem przerwania biegu przedawnienia jest wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym, w tym przypadku jednak postępowanie takie musi być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym w banku, najprościej rzecz ujmując w takiej sytuacji przed wystąpieniem do Rzecznika Finansowego kredytobiorca musi złożyć reklamację w banku. Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania polubownego wynosi 50 zł. Argumentem przemawiającym za wszczęciem postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym jest konieczność uczestnictwa w takim postępowaniu podmiotu finansowego oraz fakt, że jeżeli nie uda sięnawiązaćporozumienia z instytucją finansową i nie dojdzie do zawarcia ugody, Rzecznik Finansowy ma obowiązek sporządzenia protokołu – w którym zawrze ocenę stanu faktycznego, co może być przydatne na dalszym etapie ewentualnego procesu. Przerwaniem biegu przedawnienia skutkuje oczywiście równieżzłożenie pozwu.

W przypadku skutecznego przerwania biegu przedawnienia 10 letni, okres przedawnienia biegnie na nowo, a więc okres dochodzenia roszczeńwydłuża sięo kolejne 10 lat poczynając od daty jego przerwania (od daty złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym, czy też złożenia pozwu).

Mając zatem na uwadze powyższe rozważania stwierdzić należy, iż nawet w przypadku kiedy kredytobiorca nie ma pewności czy chce dochodzić unieważnienia umowy kredytowej teraz, czy w przyszłości, warto jest rozważyćmożliwośćzłożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, czy też wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym. Koszty wystąpienia z powyższymi wnioskami są niewielkie, natomiast korzyści ich złożenia mogą być w przyszłości ogromne.

Polubienia
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Udostępnij