O nas

Uchylkredyt.pl dzięki nam wygrasz ze swoim bankiem, odzyskasz pieniądze jak również przestaniesz spłacać kredyt. Przyjmujemy sprawy dotyczące kredytów frankowych i nie tylko. Bezpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy. Co ważne, pomagamy klientom z całej Polski!

Polub nas!

Ostatnie artykuły

Schemat postępowania przeciwko bankowi
Unieważnienie klauzul niedozwolonych, a unieważnienie całej umowy
Przedawnienie rat kredytu
Klauzule indeksacyjne

Schemat postępowania przeciwko bankowi

Image module

Złożenie reklamacji do banku

Banki niestety zazwyczaj nie uwzględniają reklamacji dotyczących zawarcia w umowach kredytowych klauzul niedozwolonych. Jednakże ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nakłada obowiązek na podmioty rynku finansowego w tym również banki odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Dla klienta ewentualne przekroczenie tego terminu przez instytucję finansową jest bardzo ważne. Oznacza to, że w przypadku jego przekroczenia, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Tak, więc w przypadku nieustosunkowania się banku w ustawowym terminie do reklamacji klienta dotyczącej zastosowania w umowie kredytu niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, daje to kolejną podstawę prawną dochodzenia roszczeń przed sądem. Złożenie reklamacji jest nieodpłatne.

 

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest rodzajem postępowania przed sądem, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody, dotyczącej roszczenia. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie jest kosztownym sposobem przerwania przedawnienia. Najważniejszym skutkiem zawezwania banku do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, co do nadpłaconych rat kredytu. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 300 złotych

 

Wszczęcie postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym

Skutkiem wszczęcia postepowania polubownego przed rzecznikiem podobnie jak w przypadku zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia. Argumentem przemawiającym za wszczęciem postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym jest konieczność uczestnictwa w takim postępowaniu podmiotu finansowego oraz fakt, że jeżeli nie uda się nawiązać porozumienia z instytucją finansową i nie dojdzie do zawarcia ugody, Rzecznik Finansowy ma obowiązek sporządzenia protokołu, – w którym zawrze ocenę stanu faktycznego, co może być przydatne na dalszym etapie ewentualnego procesu. Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania polubownego wynosi 50 zł.

 

Wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi do Sądu

Ostatnim krokiem dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia w umowie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych jest wniesienie pozwu do sądu. Najkorzystniejszym dla kredytobiorcy powództwem jest wystąpienie z pozwem o zasądzenie przez sąd kwoty nadpłaconych rat wraz z roszczeniem o unieważnienie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji, a także z roszczeniem ewentualnym dotyczącym unieważnienia całej umowy kredytu. Zgodnie z  art. 13 ust. 1a znowelizowanej w 2016 roku ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w myśl którego od konsumenta wnoszącego pozew pobierana jest opłata w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu — jednak nie więcej niż 1000 złotych. Przed wejściem w życie nowelizacji pobierana była opłata w podstawowej wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, zatem opłata wynieść mogła nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jednakże na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawodawca ograniczył górną granice opłaty w sporach konsumenta przeciwko bankom. Zatem obecnie opłata od pozwu w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu zawarcia w umowie kredytu niedozwolonych klauzul indeksacyjnych wynosi maksymalnie 1000 zł.

Polubienia
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Udostępnij