O całkowite unieważnienie umowy kredytu bądź jej poszczególnych postanowień oraz zwrot nadpłaconych rat.

Unieważnienie całej umowy kredytu uniemożliwia jej istnienie w obrocie prawnym. Unieważniając umowę w całości, spłacisz tylko kapitał – bez odsetek, bez prowizji, bez spreadów walutowych. W przypadku stwierdzenia przez Sąd nieważności całej umowy kredytowej bank będzie zobowiązany do zwrotu na Twoją rzecz wszystkich wpłat, które od Ciebie otrzymał, a Ty będziesz zobowiązany do zwrotu tego co otrzymałeś od banku.

Jeżeli natomiast unieważnione zostaną jedynie  postanowienia zawarte w umowie dotyczące indeksacji kredytu zostanie uznane za bezskuteczne, oznacza to, że kredyt wzięty indeksowany do franka szwajcarskiego należy traktować jakby był wzięty w walucie polskiej. Oprocentowanie jednak pozostaje takie jak w umowie, a więc oparte o stawkę LIBOR . Zatem Kredyt zmieni się w kredyt złotówkowy, ale z niskim oprocentowaniem kredytów walutowych LIBOR. Ponadto w takim przypadku nie tylko kredytobiorca uzyska zwrot nadpłaconych już rat, ale również  raty należne w przyszłości również muszą zostać obniżone poprzez ustalenie ich wysokości o stawkę LIBOR, jednak przy jednoczesnym uznaniu kredytu za zobowiązanie zaciągnięte w walucie polskiej.

Czytaj więcej!

Najczęstszą praktyką stosowaną przez banki, a jest narzucanie w umowach kredytowych zasad przeliczania kwoty kredytu oraz spłaty rat z franków na złotówki – po kursie jednostronnie ustalonym przez banki. Są to tzw. klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne), które to zostały uznane za niedopuszczalne w szeregu wyroków sądowych w sprawach o kontrolę wzorców umownych

Z takimi klauzulami do czynienia mamy w sytuacji kiedy kredyt został udzielony i wykorzystany w złotówkach, jednak w świetle postanowień umowy był jednak kredytem denominowanym na franki szwajcarskie, co oznacza, że po jego wykorzystaniu kwota kredytu (transzy kredytu) była przeliczana ze złotówek na CHF po kursie wewnętrznie ustalonym przez banki według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Bankui od tego momentu saldo kredytu wyrażone zostało w tej walucie. Również spłata kredytu odbywała się na analogicznych zasadach, jednakże przeliczenie odbywało się z CHF na złotówki. Postanowienia takie postanowienia stoją w opozycji z art. 385(1) § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy niedozwolone postanowienia umowne) Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Mając zatem na względzie powyższe rozważania W praktyce można domagać się unieważnienia takiego zapisu umowy kredytowej, a nawet całej umowy.

Czytaj więcej!

W przypadku skutecznego przerwania biegu przedawnienia 10 letni, okres przedawnienia biegnie na nowo, a więc okres dochodzenia roszczeń wydłuża się o kolejne 10 lat poczynając od daty jego przerwania (od daty złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym, czy te złożenia pozwu).

Czytaj więcej!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „ Opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491), pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.” Do tej kwoty należy doliczyć również kwotę 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa Radcy prawnemu bądź Adwokatowi.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższej (sygn. akt II CR 288/76) żądanie ustalenia nieważności umowy, jako roszczenie niepieniężne nie ulega przedawnieniu.

Tak, zakończenie umowy kredytowej nie wpływa na abuzywność klauzul umownych bądź nieważność całej umowy.

Tak, roszczenia pieniężne należne z tytułu umowy kredytu przedawniają się z upływem 10 lat

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego to kredyt udzielony w złotówkach, ale walutą wskazaną w umowie jest frank, natomiast kredyt indeksowany to kredyt udzielony i wypłacony w złotówkach, waloryzowany do franka szwajcarskiego.

Load More